A A A
       
0

T a n g P o r t a r i t

Published December 17th, 2013

อีกวันของการถ่ายภาพ..กับสาวงามเอกประถม มร.ชม.
น้องแตง.. KwanTa Ana เลือกได้ทุกมุมกล้อง...............................................
เก็บบรรยากาศภาพ อ่างเก็บน้ำชลประทานเชียงใหม่
Canon EOS 7D / EF 18 - 200 mm.

4

T a n g P o r t a r i t

 • November 1st, 2013
 • Canon EOS 7D
 • 50mm / f/2.8 / 1/250 sec
4

T a n g P o r t a r i t

 • November 1st, 2013
 • Canon EOS 7D
 • 50mm / f/2.8 / 1/640 sec
5

T a n g P o r t a r i t

 • November 1st, 2013
 • Canon EOS 7D
 • 50mm / f/3.2 / 1/200 sec
5

T a n g P o r t a r i t

 • November 1st, 2013
 • Canon EOS 7D
 • 134mm / f/6.3 / 1/50 sec
4

T a n g P o r t a r i t

 • November 1st, 2013
 • Canon EOS 7D
 • 50mm / f/1.8 / 1/50 sec
5

T a n g P o r t a r i t

 • November 1st, 2013
 • Canon EOS 7D
 • 50mm / f/1.8 / 1/250 sec

Login or sign up to comment.