پوست چه بود گفتنهای رنگ رنگ
چون زره بر آب کش نبود درنگ
این سخن چون پوست و معنی مغز دان
این سخن چون نقش و معنی همچو جان
پوست باشد مغز بد را عیب پوش
مغز نیکو را ز غیرت غیب پوش

Discover more inspiring photos like this one.

Download the FREE 500px app Open in app