Limited time only: Get Pro member benefits for $59.94/year. Access Stats, Priority Directory listing and more!Upgrade now

Antoni Cladera

Fotògraf de formació i vocació autodidacta. La passió per la natura de les nostres illes és la que m'ha fet utilitzar la fotografia com a mitjà d'expressió i així poder mostrar, des del meu punt de vista personal, aquesta admiració i profund respecte que sent pel món natural.
Som membre d'AFONIB (Associació de Fotògrafs de Natura de les Illes Balears) i en aquests moments ocup la Vicepresidència del Fotoclub del Cercle Artístic de Ciutadella.
Som també membre del grup de fotografia CXE, nascut ara fa dos anys i amb el principal objectiu de captar la natura de Menorca en estat salvatge: els seus paisatges, la seva fauna i flora, en definitiva, una Menorca des d'una perspectiva diferent.
Des de l'any 2007 impartesc cursos de fotografia a l'Escola d'Adults de Ciutadella, havent-ne impartit també al Centre Arts de Ciutadella, a l'escola d'ensenyants (MRP), al Centre de Professorat de Menorca i la realització com a ponent de diferents tallers de Fotografia a Menorca i Mallorca.
L'any 2009 la CEF (Confederació Espanyola de Fotografia) em va atorgar el títol d'Artista Nacional de la confederació.

Esper que disfruteu d'aquestes imatges, tant com jo he disfrutat de captar-les.

Photographer training and vocation self. The passionate nature of our islands is what made ​​me use photography as a means of expression and thus show, from my point of view, this admiration and deep respect he feels for the natural world.
I AFONIB member (Association of Nature Photographers of the Balearic Islands) and currently Vice president of the Art Circle Fotoclub Ciutadella
I am also a member of the photography LV, born two years ago with the aim of capturing the nature of Menorca in the wild: landscapes, fauna and flora, in short, Menorca from a different perspective .
Since 2007 teaching photography courses at the Ciutadella's Adult School, having also taught them the Citadel Arts Centre, a school teacher (MRP), the Center for Teaching and Menorca performance as a speaker at photography workshops in Menorca and Mallorca.
In 2009, CEF (Spanish Confederation of Photography) gave me the title of National Artist of the confederation.

I hope you enjoy these images as much as I enjoyed capturing them.

  • 2,637 Affection
  • 74,108 Photo Views
  • 280 Followers
  • 24 Following
  • Ciutadella de Menorca, Illes Balears, Spain