New members only: Get access to member benefits starting at $21.99. Access Classes, Stats, and more!Upgrade now
BEO BUNG BU

BEO BUNG BU

3039

Affection

Views
Likes
Comments
42.8K
3572
182
_Graphic Designer _Photographer _Digital Imaging Birthday 15 April 1985 Open and nice...welcome all to make friend !!! My website : http://www.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.wix.com%2Fbeobungbu%2Fbeobungbuartwork&h=aAQHTKneU My 4rum : http://www.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.cbs.com.vn%2Fforum%2Fmember.php%3Fu%3D2122&h=lAQHBOI5y My Flick : http://www.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.flickr.com%2Fphotos%2Fbeobungbu%2F&h=sAQFjB3m7

Hạnh phúc

Published February 15th, 2012

Khi người ta sắp mất nhau thì lúc đó mới ra sức níu kéo, có khi càng làm tổn thương người khác trong vô vọng. Vậy tại sao không nghĩ rằng người ấy là tất cả của mình rồi vun đắp và yêu thương khi còn có thể ! Yêu em !!!

Read More →