Limited time only: Get Pro member benefits for $71.88/year. Access Stats, Priority Directory listing and more!Upgrade now
A A A
     
0

Old brewery from 1836 in Christiania, Oslo

Published October 10th, 2013

English below norwegian text.

Aktieselskabet Ytteborgs Bryggeri ble grunnlagt av Nils Jensen Ytteborg i Christiania i 1836. Bryggeriet hadde fabrikk i Hausmanns gate og hentet vann fra Akerselva.

Brygging av Bayerøl krevde kjølig lagring over lang tid, og Ytteborgs Bryggeri oppførte i 1843 et utmurt bindingsverkshus med en ølkjeller ved Akersbakken.

Kjelleren, i dag kjent som "Ølhallene", hadde fire store lagerrom med teglsteinshvelv. Adkomsten var gjennom bidningsverkshuset, hvor to vindeltrapper førte ned til kjellernivå. I sentrum av trappene var det heissjakter for å heise øltønner opp til overbygningen, hvor ølet antagelig ble tappet på flasker. De underjordiske hallene var gunstige fordi de holdt et stabilt kjølig klima - mellom null og åtte grader.

Kjelleren ble i samtiden betraket som et mesterverk av ingeniørkunst, og de ble innviet med stor festivitas i nærvær av daværende kronprins Oscar 1.

I 1897 var vannet Akerselva blitt for forurenset for bruk til brygging av øl, og Ytteborgs Bryggeri trengte mer plass. Man flyttet derfor fabrikken til Foss, byttet navn til Foss Bryggeri, og det ble ikke lengre bruk for ølkjelleren.

Under 2. verdenskrig ble kjellerne brukt til grønnsaklager, og da ble det åpnet en transportinngang via en tunnell som munner ut i fjellveggen mot Akersbakken.

Etter en utvidelse av kirkegården rundt Gamle Aker Kirke ble overbygningen revet i 1950-årene, og kjellerne ble da så utsatt for grunnfuktighet at de senere har vært ubrukelige.

// English. Sorry for Google Translate, but if you want to help so let me know

Aktieselskabet Ytteborgs Brewery was founded by Nils Jensen Ytteborg in Christiania in 1836. The brewery had factory in Hausmanns street and fetched water from the Akerselva.

Brewing bayer required the cool storage for a long time, and Ytteborg Brewery erected in 1843 a utmurt timbered houses with a beer cellar at Akersbakken.

The basement , today known as the "Beer Hall", had four large storage room with brick vaults. The access was through timbered houses , where two spiral staircases leading down to the basement level. In the center of the stairs was the lift shafts for hoisting barrels up to the building, where the beer probably was bottled . The underground halls were beneficial because they kept a steady cool climate - between zero and eight degrees.

The basement was at the time are regarded as a masterpiece of engineering, and was inaugurated with great fanfare in the presence of the then Crown Prince Oscar 1.

In 1897 Akerselva water become too contaminated for use in the brewing of beer, and Ytteborg brewery needed more space. It therefore moved the factory to the waterfall, changed its name to Foss Brewery and it was no longer used for beer cellar.

Under 2 World War cellars used for vegetable stock, and when it was opened a transport input via a tunnel that empties into the rock face at Akersbakken.

After an expansion of the cemetery around the Old Aker Church was the building demolished in 1950 and cellars became so prone to moisture because they have subsequently been useless.

Conveyor - Old brewery from 1836 in Christiania, Oslo

Old brewery in Old Aker Church that previously used to brew bayer of Aktieselskabet Ytteborg Brewery. Founded by Nils Jensen Ytteborg in Christiania in 1836. The photographs were taken during the opening to the public. Did tried with long shutter and painted with light in the middle of the crowd.

- Giltvedt.net

Hall - Old brewery from 1836 in Christiania, Oslo

Old brewery in Old Aker Church that previously used to brew bayer of Aktieselskabet Ytteborg Brewery. Founded by Nils Jensen Ytteborg in Christiania in 1836. The photographs were taken during the opening to the public. Did tried with long shutter and painted with light in the middle of the crowd.

- Giltvedt.net

Old brewery from 1836 in Christiania, Oslo

Old brewery in Old Aker Church that previously used to brew bayer of Aktieselskabet Ytteborg Brewery. Founded by Nils Jensen Ytteborg in Christiania in 1836. The photographs were taken during the opening to the public. Did tried with long shutter and painted with light in the middle of the crowd.

- Giltvedt.net

Ramshackle - Old brewery from 1836 in Christiania, Oslo

Old brewery in Old Aker Church that previously used to brew bayer of Aktieselskabet Ytteborg Brewery. Founded by Nils Jensen Ytteborg in Christiania in 1836. The photographs were taken during the opening to the public. Did tried with long shutter and painted with light in the middle of the crowd.

- Giltvedt.net

Login or sign up to comment.