Limited time only: Get Pro member benefits for $71.88/year. Access Stats, Priority Directory listing and more!Upgrade now

Kamil Ksiazek

Pochodzę z Hutniczego grodu zwanego Stalowa Wola. Od najmłodszych lat pasjonowała mnie fotografia. Moim pierwszym aparatem był cyfrowy Sony DSC-P31 którym wykonałem chyba z "milion zdjęć" były to jednak raczej zdjęcia dla zabawy jednak i one rodziły niekiedy niesamowite fotografie... Kolejne dwie "cyfrówki" również pochodziły ze stajni SONY i szczerze powiedziawszy do dziś dnia mam sentyment do tej firmy. Tak więc fotografia jest ze mną od ponad 10 lat, początkowo jak już wspomniałem było to tylko pstrykanie zdjęć plenerowych, martwej natury, czy też imprez klubowych. Wraz z rozwojem zacząłem eksperymentować tworząc coraz to lepsze obrazy. Nie miałem okazji uczęszczać do szkół fotograficznych, nie opłacałem drogich kursów, a jednak fotografia odkąd sięgam pamięcią wstecz jest dla mnie czymś wyjątkowym, pasją, marzeniem. Jak wiadomo każdy może kupić lustrzankę, włączyć tryb automatyczny, wymierzyć, strzelić migawką i gotowe, nic bardziej mylnego. Reportaż ślubny czy też inny okolicznościowy to spora odpowiedzialność jaką biorę w swoje dłonie, jestem pewny tego co potrafię i wiem że Was nie zawiodę. Dziś wraz ze Mną macie okazję doświadczyć piękna fotografii. Razem z pasją stworzymy niezapomniane ujęcia które przeniosą Was w Świat marzeń uwieczniony na zdjęciu. Jak wiadomo w dzisiejszym świecie ciężko jest obejść się bez „Photoshopa”, „Llightrooma” czy też innych narzędzi, poprawiających jakość wykonanego przez nas materiałów. Wszystkie wykonane przeze mnie ujęcia są poddawane autorskiej edycji w programach wcześniej wskazanych. W efekcie otrzymujemy wyedytowane w zależności od czasu, miejsca i sytuacji zdjęcie: Zależy mi na tym aby Wasze zdjęcia były wyjątkowe jak mój styl fotografowania Korekcja barw, bieli i ekspozycji w połączeniu z perfekcyjnym kadrem jakie uda się nam wspólnie stworzyć da nam piorunujący efekt z którego razem będziemy dumni. To Wy tworzycie piękno, każdy kadr jest Waszym dziełem, jako fotograf staram się uchwycić to piękno i tylko spust migawki dzieli nas od tej niezapomnianej chwili. Ktoś kiedyś powiedział że nie ważne jakim sprzętem robimy zdjęcia, nie ważne ile zainwestowaliśmy w niego pieniędzy, piękno powstaje dzięki naszej wyobraźni i obecności w odpowiednim miejscu. Zawsze staram się uchwycić niepowtarzalne chwile, uwiecznić na zdjęciu ten właśnie moment aby można było do niego wracać setki a nawet tysiące razy, i z każdym otwarciem albumu doświadczyć piękna jakie ono przedstawia. Spoglądając na moje zdjęcia dostrzeżecie iż na pierwszy plan wysuwa się fotografowana osoba, przedmiot czy też inny detal. Kompozycja zdjęcia jest z góry przemyślana i zaplanowana, gra światła zastanego pozwala stworzyć niesamowity efekt. Efekt ten jest moją wizytówką, moim spojrzeniem na fotografię. Taki jest mój styl...Styl detalu, kontrastu i nasycenia barw. Wspólnie stworzymy niezapomniane ujęcia o których nigdy nie zapomnicie...

I come from a town called Stalowa Wola. From an early age I was fascinated photography. My first digital camera was a Sony DSC-P31 which I think I made with "a million pictures", however, more photos for fun, and they gave birth sometimes amazing photographs... The next two "digital camera" also came from the stable of Sony and honestly to this day I have a fondness for this company. So the photo is with me for over 10 years, initially as I said it was just snapping pictures outdoors, still life or club events. With the development started experimenting to create more and better images. I have not had the opportunity to attend photography school, I paid no expensive courses, and yet the photograph since I can remember back to me is something special, a passion, a dream. As we know, anyone can buy a DSLR camera, turn on automatic mode, quantify, and ready to shoot a snapshot, nothing could be more wrong. Wedding or other occasional large responsibility that we take in my hands, I'm sure what I can do and I know you will not fail. Today, with me you have the opportunity to experience the beauty of photography. Together with passion will create an unforgettable scene that will take you to the world of dreams captured. As we know, in today's world it is hard to do without "Photoshop", "Llightroom" or other tools to improve the quality of materials made by us. All made by me are subjected to the author's recognition editing programs previously indicated. The result is edited according to the time, place and situation picture: I intend to Your photos were exceptional as my shooting style color correction, white and exposure in conjunction with the frame perfect what we can create together will give us the electrifying effect of the together we will be proud of. It is you are creating beauty, every object is your work as a photographer trying to capture the beauty and the shutter only separates us from this unforgettable moment. Someone once said that no matter what equipment we take pictures, no matter how much money we have invested in it, the beauty created by our imagination and presence in the right place. I always try to capture unique moments, capture the photo the moment is that you can come back to it hundreds and even thousands of times, and with each album-opening experience the beauty of what it represents. Looking at my pictures and discern that at the forefront is the subject, object, or other detail. The composition of the top of the image is thought out and planned, the game allows you to create ambient light amazing effect. This effect is my calling card, I look at the photograph. That is my style ... Style detail, contrast and color saturation. Together we will create an unforgettable scene which will never forget...

  • 510 Affection
  • 6,561 Photo Views
  • 8 Followers
  • 6 Following
  • Stalowa Wola, Polska