Paul SKG

Paul SKG

47081

Affection

Views
Likes
Comments
941K
46.5K
2258
  • Nikon D7000
  • Nikon D600
  • Nikon D800
  • Nikon 16-35 @ 4
  • Nikon 70-200 @ 2.8
  • Sigma Art 35 @ 1.4
  • Nikon 85mm @ 1.8G
Vladimir Nikolaev
Photos 989
Likes 842757
Comments 6460
Stepan Kvardakov
Photos 305
Likes 428084
Comments 5035
Sergey Shatskov
Photos 262
Likes 92256
Comments 2801
Boris Meyer
Photos 323
Likes 220577
Comments 4375
Irina Dzhul
Photos 250
Likes 330511
Comments 8117
Katie Andelman
Photos 111
Likes 124736
Comments 8286
MarK W4B
Photos 255
Likes 61331
Comments 630
Mehmet Yalhı
Photos 173
Likes 10315
Comments 213
Inese Stoner
Photos 182
Likes 144671
Comments 13839
Oxana Denezhkina
Photos 898
Likes 99859
Comments 1843