La vivenda de la família, situada en la finca Mas Lluet, consta de dues edificacions ben diferenciades en el seu estil.
Construïda l’any 1619 i de la qual se’n conserven tots els elements originals de casa pairal catalana, tant en l’interior com en el seu exterior. En la planta baixa se´n conserven tots els estris i maquinari de l'època, resultant un espai que, per les seves característiques i contingut, anomenem museu. En aquest entorn emblemàtic i entranyable amics i clients fan la degustació dels nostres vins i caves.

La casa d’estil modernista va ser construïda l’any 1911, just al costat de la casa pairal. L’edificació modernista consta d’una planta baixa i dos pisos, amb façana de composició simètrica i coberta a dues aigües. El pis superior presenta una galeria d’arcs de mig punt sobre columnes fines ornamentades amb espirals, capitells de decoració vegetals i balustrades.

L’edifici està coronat per una cornisa ondulant amb ornaments florals al centre i als costats. Els pisos es presenten separats per una cornisa continua. Les obertures estan coronades per arcs rebaixats motllurats amb decoració d’elements florals i fulles d’acant estilitzades. Al pis noble, l’obertura central i les dels extrems presenten sengles balcons amb interessants baranes de ferro forjat d’estil modernista. També es pot apreciar una xemeneia d’estil gaudiniana .
________________________________________T
he family house is located on the Lluet estate that has two distinct style buildings.

Built in 1619, the Farmhouse still has all items from the original Catalan House, both interior and exterior. All tools and hardware used in earlier years are on the ground floor, in the area we have named the Museum. In this setting, our friends and clients taste our wines and cavas.

The House was built in the nouveau style from 1911, right beside the main Catalan House. The modernist building consists of a ground floor and two upper floors, with a facade of symmetrical composition and a gabled roof. The upper floor features a gallery of decorated arches above slender columns of spiral-decorated capitals. The building is crowned by an undulating cornice with floral ornaments in the center and on the sides. The floors are separated by a continuous cornice. The openings are topped by molded arches and floral decoration of stylized acanthus leaves. The main floor is comprised of a central opening and ends in two individual balconies with wrought iron railings of equally intriguing modernist style. A Gaudí style chimney can also be observed.
www.cavasbolet.com

Discover more inspiring photos like this one.

Download the FREE 500px app Open in app