For the first time ever, get 1 year of Awesome and Adobe Creative Cloud Photography account for just $10.35 USD/month! Learn more. Upgrade now

A la mort de Gaudí (1926), l'arquitecte D.Sugranyes acabà les tres torres que hi faltaven per completar. L'obra restà aturada entre el 1935 i el 1952, fora de treballs de restauració. A partir d'aquest darrer any els arquitectes Francesc Quintana, Lluís Bonet i Garí i Isidre Puig i Boada aixecaren la nova façana de la Passió, les torres de la qual foren inaugurades l'any 1976. L'any 1981 s'inaugurà la plaça de Gaudí, davant de la façana del Naixement, que en millorà la visió. El projecte fou de Nicolau Maria Rubió i Tudurí. El 1986 hom encomanà a Josep Maria Subirachs la realització de les escultures de la façana de la Passió, i el 2000 finalitzaren les obres de cobriment de la nau central. D'ençà del 1987 Jordi Bonet i Armengol coordina i dirigeix les obres, amb la col·laboració de C.Boixader, J.Gómez i J.Margarit
In Gaudí's death (1926), the architect D.Sugranyes ended the three towers that were missing to complete. The work remained stopped between 1935 and 1952, out restoration work. Since last year the architects Francis Quintana , Lluís Bonet i Garí and Isidro Puig Boada raise the new facade of the Passion, the towers of which were opened in 1976. In 1981 Gaudí Plaza opened in front of the Nativity façade, which improved vision. The project was to Nicolau Maria Rubio Tudurí . In 1986 we commissioned a Josep Maria Subirachs making sculptures of the Passion facade, and was finished in 2000 covering the nave. Since 1987 Jordi Bonet i Armengol coordinates and directs the work, with the collaboration of C.Boixader, and J.Gómez J.Margarit.

Discover more inspiring photos like this one.

Download the FREE 500px app Open in app