For the first time ever, get 1 year of Awesome and Adobe Creative Cloud Photography account for just $10.35 USD/month! Learn more. Upgrade now

Gloria in excelcis Deo ....
Thánh giá biểu trưng sự đau khổ và vinh quang...
Đau khổ vì tội lỗi con người !
Vinh quang vì Chúa Phục Sinh...
Xin ta ơn Chúa Jésus đã hy sinh tột đĩnh cho nhân loại ...

Discover more inspiring photos like this one.

Download the FREE 500px app Open in app