Celebrate our brand new photo uploader with 15% off Plus & Awesome account subscriptions! Upgrade now

Northern mountainous Son, Bac Son of the bow of northeastern Vietnam. In the district there are 500-1200 m high mountains, such as Ao Pi Khau mountain (1.107m high), Lev Pa mountain (503 m) ... Bac Son district is bounded north by the districts of Binh Gia, Van Quan district on the east, south Huu Lung district, both districts of the province of Lang Son. Particularly west, Bac Son district bordering district of Thai Nguyen Vo Chew. Natural area of Bac Son district is 697.9 km ².
----
Bắc Sơn là huyện miền núi, thuộc cánh cung Bắc Sơn của vùng Đông Bắc Việt Nam. Trên địa bàn huyện có các ngọn núi cao 500-1.200 m, như ngọn núi Khau Pi Ao (cao 1.107m), ngọn núi Pa Lép (503 m)... Huyện Bắc Sơn có ranh giới phía Bắc giáp huyện Bình Gia, phía Đông giáp huyện Văn Quan, phía Nam giáp huyện Hữu Lũng, đều là các huyện của tỉnh Lạng Sơn. Riêng phía Tây, huyện Bắc Sơn giáp huyện Võ Nhai của tỉnh Thái Nguyên. Diện tích tự nhiên của huyện Bắc Sơn là 697,9 km²

Discover more inspiring photos like this one.

Download the FREE 500px app Open in app