Sarayut Pumipamorn

ลุงรัตน์โฮมสเตย์

Sarayut Pumipamorn

ลุงรัตน์โฮมสเตย์

หนำหรือบ้านหลังเล็กที่สร้างขึ้นเพื่อนเป็นที่พักผ่อนของชาวเกาะยอ บริเวณรอบๆเป็นกระชังสำหรับเลี้ยงปลา

Discover more inspiring photos like this one.

Download the FREE 500px app Open in app