Limited time only: Access pro member benefits for less than $5/month. Access Classes, Stats, Priority Directory listing and more!Upgrade now
Rosa Ais

Rosa Ais

18

Affection

Views
Likes
Comments
1168
18
24
Rosa Ais Garcia, nascuda a Girona fa ja unes decades, on des de que tinc ús de raó m'ha agradat observar els detalls i darrera una camara capturar tot allò que capta la meva atenció. . Un cop d'ull, una inspiració, un moment, formes, llums i colors, composicions i enquadraments que enmarquen una imatge, amb textures o sense, tot es trobar allò que et fa vibrar i transmetre el que sents en veure el que fas immortal en una fotografia. . Imatges que transmeten, és el que es pot dir que marca la meva obra, buscant una bellesa, uns detalls i amb una bona edició possant-li el punt final. ***************************************************************** *Rosa Ais Garcia, born in Girona a few decades ago. For as long as and can remember I’ve enjoyed observing details and using a camera to capture everything that grabs my attention. - A glance, an inspiration, a moment, shapes, lights and colours, compositions and perspectives that frame an image, with or without textures … the secret is finding everything that resonates inside you and expressing what you feel on seeing what you immortalise in a photograph. - Images that convey feelings, that’s what can be said to mark my work, seeking beauty and details and adding the final touch with a high-quality finish.
Emma Pérez
Photos 178
Likes 663
Comments 89
Deni Soul
Photos 272
Likes 44773
Comments 4696
Òscar Pérez
Photos 58
Likes 1069
Comments 312
Jaime Viñas
Photos 100
Likes 5187
Comments 834
Ricard Zamora
Photos 545
Likes 17655
Comments 9137
Alessio Albi
Photos 340
Likes 404445
Comments 6586
Miquel Sureda
Photos 26
Likes 877
Comments 38
Mafr Mcfa
Photos 204
Likes 7813
Comments 442
Xavier  Alejo
Photos 822
Likes 8345
Comments 2513