See your skills blossom with a membership! Save up to 60% for a limited time Upgrade now
Rosa Ais

Rosa Ais

19

Affection

Views
Likes
Comments
1330
19
24
Rosa Ais Garcia, nascuda a Girona fa ja unes decades, on des de que tinc ús de raó m'ha agradat observar els detalls i darrera una camara capturar tot allò que capta la meva atenció. . Un cop d'ull, una inspiració, un moment, formes, llums i colors, composicions i enquadraments que enmarquen una imatge, amb textures o sense, tot es trobar allò que et fa vibrar i transmetre el que sents en veure el que fas immortal en una fotografia. . Imatges que transmeten, és el que es pot dir que marca la meva obra, buscant una bellesa, uns detalls i amb una bona edició possant-li el punt final. ***************************************************************** *Rosa Ais Garcia, born in Girona a few decades ago. For as long as and can remember I’ve enjoyed observing details and using a camera to capture everything that grabs my attention. - A glance, an inspiration, a moment, shapes, lights and colours, compositions and perspectives that frame an image, with or without textures … the secret is finding everything that resonates inside you and expressing what you feel on seeing what you immortalise in a photograph. - Images that convey feelings, that’s what can be said to mark my work, seeking beauty and details and adding the final touch with a high-quality finish.
Emma Pérez
Photos 116
Likes 468
Comments 54
Deni Soul
Photos 272
Likes 45792
Comments 4696
Òscar Pérez
Photos 60
Likes 1141
Comments 312
Jaime Viñas
Photos 106
Likes 5402
Comments 836
Ricard Zamora
Photos 558
Likes 18056
Comments 9143
Alessio Albi
Photos 347
Likes 465171
Comments 7020
Miquel Sureda
Photos 26
Likes 923
Comments 41
Mafr Mcfa
Photos 224
Likes 8775
Comments 460
Xavier  Alejo
Photos 822
Likes 8355
Comments 2513