A A A
     
0

ล่องแพ ลำน้ำใหญ่

Published December 15th, 2013

เมื่อครั้งหนึ่งของการล่องแพ แม่ตะมาน
กับสภาพอากาศเป็นใจในหลากหลายสีสัน
หลากหลายอารมณ์..

A72a100f41b58e6f252987744fe12e4e

ล่องแพ ลำน้ำใหญ่

เมื่อครั้งหนึ่งของการล่องแพ แม่ตะมาน
กับสภาพอากาศเป็นใจในหลากหลายสีสัน
หลากหลายอารมณ์..

 • November 30th, 2013
 • Canon EOS 7D
 • 200mm / f/6.3 / 1/100 sec
4ab4f6dac1d19c508a0802d3453a710d

ล่องแพ ลำน้ำใหญ่

เมื่อครั้งหนึ่งของการล่องแพ แม่ตะมาน
กับสภาพอากาศเป็นใจในหลากหลายสีสัน
หลากหลายอารมณ์..

 • November 30th, 2013
 • Canon EOS 7D
 • 51mm / f/5 / 1/200 sec
D184f50079c604fd5a5c1f360193c0da

ล่องแพ ลำน้ำใหญ่

เมื่อครั้งหนึ่งของการล่องแพ แม่ตะมาน
กับสภาพอากาศเป็นใจในหลากหลายสีสัน
หลากหลายอารมณ์..

 • November 30th, 2013
 • Canon EOS 7D
 • 31mm / f/6.3 / 1/400 sec
101001ed1224862cb4f345f5c4e69e5e

ล่องแพ ลำน้ำใหญ่

เมื่อครั้งหนึ่งของการล่องแพ แม่ตะมาน
กับสภาพอากาศเป็นใจในหลากหลายสีสัน
หลากหลายอารมณ์..

 • November 30th, 2013
 • Canon EOS 7D
 • 154mm / f/6.3 / 1/320 sec
64cbab6ce4a8767e6aa036610b8b5b8d

ล่องแพ ลำน้ำใหญ่

เมื่อครั้งหนึ่งของการล่องแพ แม่ตะมาน
กับสภาพอากาศเป็นใจในหลากหลายสีสัน
หลากหลายอารมณ์..

 • November 30th, 2013
 • Canon EOS 7D
 • 200mm / f/6.3 / 1/250 sec

Login or sign up to comment.