New members only: Get access to member benefits starting at $59.88. Access Classes, Stats, and more!Upgrade now
A A A
     
0

T a n g P o r t a r i t

Published December 17th, 2013

อีกวันของการถ่ายภาพ..กับสาวงามเอกประถม มร.ชม.

น้องแตง.. KwanTa Ana เลือกได้ทุกมุมกล้อง

...............................................

เก็บบรรยากาศภาพ อ่างเก็บน้ำชลประทานเชียงใหม่

Canon EOS 7D / EF 18 - 200 mm.

V2?webp=true&sig=c99f7295189b3fdb5468a3f349cd8237b872117cc73493f6db525abb7d5e7ada

T a n g P o r t a r i t

 • November 1st, 2013
 • Canon EOS 7D
 • 50mm / f/2.8 / 1/250 sec
V2?webp=true&sig=c15bcf1d3978a478a69212101c5616cf6c9296755fecce928e95b0e6281bcd97

T a n g P o r t a r i t

 • November 1st, 2013
 • Canon EOS 7D
 • 50mm / f/2.8 / 1/640 sec
V2?webp=true&sig=3e707f83925ae856ab4e260b685a489d2789eefcea4556d4bc49491c9f202b63

T a n g P o r t a r i t

 • November 1st, 2013
 • Canon EOS 7D
 • 50mm / f/3.2 / 1/200 sec
V2?webp=true&sig=d7490cab09ff8bc3be65bdb797364576349c737a622902c8fc9b048bf03e4846

T a n g P o r t a r i t

 • November 1st, 2013
 • Canon EOS 7D
 • 134mm / f/6.3 / 1/50 sec
V2?webp=true&sig=abb1fc0d2ae99350c5cfa0da94151e9ca2e1facd45d47c4ab958577515e9ad7a

T a n g P o r t a r i t

 • November 1st, 2013
 • Canon EOS 7D
 • 50mm / f/1.8 / 1/50 sec
V2?webp=true&sig=fbc7c2e33243242509c7d4df3b42ef40bb7d7cd7fd09cde580fd5ca3b7b90cda

T a n g P o r t a r i t

 • November 1st, 2013
 • Canon EOS 7D
 • 50mm / f/1.8 / 1/250 sec

Login or sign up to comment.